boot-fc2

 

Disclaimer

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Agathon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele werkelijke of vermeende schade van welke aard dan ook die zou kunnen voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website. Onder werkelijke of vermeende schade van welke aard dan ook wordt onder meer verstaan: defecten, virussen, gegevensverlies en andere onvolkomenheden. Agathon is evenmin aansprakelijk voor eventuele werkelijke of vermeende schade door de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld. Ook is Agathon niet aansprakelijk voor eventuele werkelijke of vermeende schade van welke aard dan ook die zou kunnen ontstaan door het onderscheppen, manipuleren of door ander oneigenlijk gebruik van informatie die per e-mail of anderszins aan Agathon wordt gezonden. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van de Partners en medewerkers van Agathon.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die zouden kunnen ontstaan in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie.

Privacy Statement

Agathon leeft de Wet Bescherming Persoonsgegevens nadrukkelijk na. Op deze website wordt geen persoonsgerelateerde informatie gepresenteerd tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming wordt informatie niet doorgegeven aan derden, behoudens de in de wet gestelde uitzonderingen. Indien informatie betreffende uw persoon bij Agathon of een van zijn Partners is opgeslagen, zijn passende maatregelen getroffen om deze informatie te beschermen. U kunt Agathon te allen tijde vragen welke informatie van u aldaar is opgeslagen; in welk geval u binnen vier weken antwoord kunt verwachten. U heeft ook het recht deze informatie te laten corrigeren of zelfs te laten verwijderen, zolang onze wettelijke verplichtingen dat toelaten.

Wijzigingen

Agathon behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient derhalve aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen.

© Copyright 2012 Agathon Alle rechten voorbehouden.

footer